1. Op al onze diensten en leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Elke afwijking of wijziging van deze clausules is ongeldig als deze niet schriftelijk is gemaakt en door beide partijen is aanvaard.

2. Het geheel van deze algemene voorwaarden maakt integraal deel uit van onze aanbiedingen. De klant wordt geacht deze te hebben gelezen en de clausules te hebben aanvaard, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

3. Deze voorwaarden prevaleren boven alle inkoopvoorwaarden.

4. Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en diverse aan de klant verstrekte informatie vormen geen aanbiedingen en dienen slechts ter informatie.

5. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden waarvan hij verklaart kennis te hebben genomen en zich te zullen verbinden.

6. De documenten die het onderwerp van ons aanbod zijn, mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld en mogen niet worden gebruikt.

7. Een vertraging ten opzichte van de levertijd kan onze verantwoordelijkheid niet inhouden en zal geen aanleiding geven tot een vergoeding van onze kant.

8. Elke vertraging, ongeacht de duur, die ontstaat in geval van overmacht, machtigt ons om de uitvoering van het contract op te schorten gedurende de duur van het verstorende element. Worden in het bijzonder beschouwd als overmacht, onvoorziene omstandigheden door de partijen, die de uitvoering van het contract onmogelijk maken: p. bijv. stakingen, late levering door de leverancier, oorlogen, branden, explosies, overstromingen, atmosferische omstandigheden, natuurrampen, gebeurtenissen die van invloed zijn op transportmiddelen, allerlei ongevallen.

9. Leveringen vinden plaats op werkdagen.

10. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant voor elke bestelling van minder dan 150 euro exclusief BTW.

11. De klant erkent, in overeenstemming met artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, dat de leveringen ons eigendom blijven tot hun volledige betaling plus eventuele rente en kosten. De risico's zijn echter vanaf de levering voor rekening van de koper. Acht dagen na de verzending, per aangetekende brief, van een formele kennisgeving tot betaling die geen effect heeft, moeten de goederen onmiddellijk en op kosten en risico van de klant, die daartoe verplicht is, op eenvoudig verzoek aan ons worden geretourneerd. van onze kant.

12. De klant heeft het recht om een ​​bevestigde bestelling niet op te volgen. Elke bestelling die door de klant wordt geannuleerd, geeft echter aanleiding tot betaling door hem van een forfaitair bedrag dat overeenkomt met 30% van de overeengekomen totale prijs, als vergoeding voor de gemaakte kosten en de geleden schade.

13. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan onvoldoende onderhoud, normale slijtage, foutief of onhandig gebruik van de apparaten.

14. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders vermeld, aan Sillycom Valley SNC op rekening BE45001712359689

15. Elke klacht moet ons, op straffe van nietigheid, binnen acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief bereiken.

16. Elke factuur die niet acht dagen na de vervaldag wordt betaald, bevat van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een vertragingsrente van 1% per begonnen maand, een vergoeding van 12% per jaar voor het verschuldigde bedrag en een boetebeding 20%.

17. Bij niet-betaling van een factuur worden alle bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder verleende betalingsfaciliteiten.

18. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en elk mogelijk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Bergen-Aat. De verkoper kan echter afstand doen van deze clausule tot aanwijzing van de rechtsbevoegdheid en, indien hij dat verkiest, dagvaarding voor de bevoegde rechtbank naar gewoon recht